ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De vennootschap Tristar Europe B.V. wordt als gebruiker van deze voorwaarden nader aangeduid met “wij”, terwijl onze wederpartij met wie wij een overeenkomst sluiten, nader wordt aangeduid met “koper”, zulks ongeacht de aard van de overeenkomst;

2. Algemene voorwaarden, die door onze kopers plegen te worden aangehouden worden door ons uitdrukkelijk afgewezen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3. Eventueel tussen ons en koper overeengekomen afwijkingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn eenmalig en hieraan kan door de koper geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleend;

4. Een koper, die eenmaal op de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van ons heeft gekocht, wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, telegrafisch of per telex of telefax opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid deze verkoop- en leveringsvoorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd;

5. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen van goederen en diensten en op alle met ons te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen zijn geldig voor 30 dagen tenzij ander aangegeven en binden ons slechts, indien het bericht door aanvaarding binnen de gestelde termijn in ons bezit is gekomen;

2. Ten aanzien van maten, gewichten, uiterlijkheden en hoeveelheden van alle goederen behouden wij ons steeds de gebruikelijke spelingen voor zoals aangegeven door de met de vervaardiging belaste fabrikanten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Levering

1. De door ons opgegeven levertijd geldt niet als een fatale termijn, ingebrekestelling is derhalve altijd vereist. Vertraging in de levering zal voor de koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot annulering van de order, noch tot het instellen van enige eis tot schadevergoeding. Evenmin heeft de koper in dat geval het recht de afname of de betaling der goederen te weigeren;

2. Bij verkopen, waarbij op nadere specificatie of op afroep moet worden geleverd hebben wij het recht het niet tijdig of niet gespecificeerde of afgeroepen gedeelte van de order te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst, zulks met behoud van ons recht op vergoeding van daardoor door ons te lijden schade. Indien de gecontracteerde hoeveelheid of de bij de overeenkomst vastgestelde soorten of gedeelten van een bepaalde soort door de specificatie van de koper worden overschreden, zijn wij bij de levering daarvan bevoegd die tegen onze dagprijzen te berekenen;

3. Indien levering bedongen is in meerdere partijen over een tijdsverloop van enige weken of maanden wordt hieronder verstaan dat de levering over die weken of maanden gelijkmatig verdeeld moet plaatshebben.

4. Bij levering van machines en apparaten zullen wij voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waarvan koper verplicht is zich te houden.

Artikel 4. Transport

1. Indien niet anders is overeengekomen, worden de goederen door ons verzonden met die vervoermiddelen en op die wijze, die ons het meest geschikt voorkomen;

2. Op onze transport zijn de incoterms van toepassing: reguliere transport is ‘CPT’, tenzij anders is overeengekomen. Dan zal het transport ‘FOB’ zijn;

3. Indien wij uitdrukkelijk tegenover de vervoerder hebben verklaard dat alle schade gedurende het transport voor rekening van de afzender blijft, onverschillig of de goederen al dan niet op onze naam reizen zijn wij niet verplicht desbetreffende verzekeringsdocumenten te overleggen;

4. Voor orders binnen Nederland geldt een minimum orderbedrag van € 750. Bij orders van minder van € 750 zullen wij € 15 aanvullende kosten in rekening brengen;

5. Voor orders buiten Nederland geldt een hoger minimum orderbedrag en zijn de kosten afwijkend van de in paragraaf 5 van dit artikel genoemde aanvullende kosten;

6. De minimum orderbedragen genoemd in paragraaf 5 en 6 van dit artikel kunnen jaarlijks door ons worden aangepast.

Artikel 5. Reclames

1. De koper wordt geacht de door ons geleverde goederen terstond op ontvangst te keuren.
Reclames aangaande de kwaliteit van de door ons geleverde goederen moeten binnen acht dagen na ontvangst daarvan bij ons schriftelijk worden ingediend. Indien zodanige reclames door ons gegrond worden bevonden worden de goederen door ons vergoed of geremplaceerd, zulks te onzer keuze;

2. De koper dient ons in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen;

3. Ter vergoeding van schade die het direct of indirect gevolg van de ondeugdelijkheid van de
goederen mocht zijn, zijn wij nimmer verplicht. De afnemer verplicht zich ons te vrijwaren tegen vorderingen door zijn afnemers tegen ons ingesteld wegen bovengenoemde ondeugdelijkheid. Het recht op vergoeding of vervanging vervalt indien de goederen reeds verwerkt of gebruikt zijn;

4. Reclames ten aanzien van maten, gewichten, uiterlijkheden of hoeveelheden van afgeleverde goederen - uitgezonderd in de gevallen voorzien in art. 2 - kunnen door ons slechts in overweging worden genomen indien van het manco terstond aantekening is gemaakt op het desbetreffend vervoersdocument. Hetzelfde geldt, indien de verpakking der goederen bij de aankomst beschadigd blijkt te zijn. Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt kunnen reclames als in dit artikel bedoeld door ons slechts dan in overweging worden genomen, als de afnemer ons de gehele desbetreffende partij in dezelfde toestand als waarin zij door ons was geleverd onverwijld onaangebroken ter inspectie stelt. Alles mits binnen drie werkdagen na ontvangst wordt gedeclareerd.

Artikel 6. Risico

1. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor de koper.

Artikel 7. Emballage

1. Wij hebben het recht door ons gebezigde emballage aan de afnemer door te berekenen;

2. Europallets worden uitgeruild en indien door de koper geen europallets worden aangeleverd
worden de kosten voor europallets extra in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling geschiedt zonder korting, beroep op verrekening of opschorting binnen een door ons aan te geven termijn;

2. Indien wij geen termijn aangeven, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum, bij gebreke waarvan de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en er zonder aanzegging wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het factuurbedrag zal zijn verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening;

3. Wij behouden onverminderd ons recht voor op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

Artikel 9. Buitengerechtelijke incassokosten

1. Wanneer wij buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt bij niet tijdige betaling, zoals
omschreven in artikel 9, die verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier, komen deze kosten voor rekening van de koper;

2. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het totale factuurbedrag inclusief rente;

3. Indien wij in redelijkheid hogere kosten hebben moeten maken ter incasso van onze vordering dan de het hiervoor vermelde percentage, komen deze voor rekening van de koper.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ons aan de koper geleverde producten blijven eigendom van ons, totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake van de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake van door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens de koper wegens tekortschieten door de koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons heeft voldaan. Tot dat moment houdt de koper de producten voor ons;

2. De koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd de goederen te vervreemden of te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf;

3. Indien de koper uit of mede uit de in dit artikel bedoelde producten een nieuwe zaak vormt, de zaak onroerend wordt door incorporatie of vermengd wordt met enige andere roerende zaak, is dit een zaak die de koper houdt voor ons als eigenaar, waarbij de koper het risico draagt, totdat aan alle verplichtingen als bedoeld in dit artikel is voldaan;

4. De koper is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te stellen in geval derden rechten op de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde producten te doen gelden;

5. Alle in bezit van de koper zijnde van ons afkomstige producten en emballage worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van de koper zijnde hoeveelheid product naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat;

6. De koper is verplicht de goederen, zolang deze niet zijn eigendom zijn geworden, voor zijn
rekening, doch te onzer behoeven, tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren;

7. Wij zijn steeds gerechtigd deze producten tot ons te nemen zonder voorafgaande waarschuwing, indien zich een situatie voordoet als omschreven in het achtste lid van dit artikel. Daartoe verleent de koper aan ons reeds nu voor alsdan machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats waar de producten zich bevinden te betreden en de producten daar te verwijderen. De koper verleent aan ons tevens de onherroepelijke volmacht te bepalen, ter discretie van ons, welke producten wel en niet zijn betaald door de koper. Alle kosten verbonden aan het terughalen van producten komen voor rekening van de koper. Daarenboven hebben wij het recht eventuele schade aan de producten op de koper te verhalen of eventuele waardevermindering van de producten aan de koper in rekening te brengen;

8. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen wij evenzeer het recht hebben de koopovereenkomst, geheel of voor zover deze nog niet was uitgevoerd, zonder meer te annuleren - en zulks door een eenvoudige mededeling aan de koper zonder rechterlijk tussenkomst - indien de koper het door hem verschuldigde niet op de bepaalde dag betaalt, liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, alles onverminderd ons recht om ook in dat geval vergoeding te vorderen van de schade die wij dientengevolge lijden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Onze aansprakelijkheid is, ongeacht de grondslag daarvan zoals toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad en derhalve ook in geval van grove schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, te allen tijde beperkt tot schade aan zaken die het directe gevolg is van het schadetoebrengende feit. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade door letsel of overlijden van personen, immateriële schade of gevolgschade waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbreking en/of bedrijfsstagnatie;

2. Onze aansprakelijkheid voor schade als in het vorige lid bedoeld is verder beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien in voorkomend geval om welke reden ook er geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de leverantie waartoe het schadeveroorzakend product behoorde;

3. Indien een schadegeval mede te wijten is aan een derde of aan de koper, is onze aansprakelijkheid beperkt tot haar aandeel: aansprakelijkheid in solidum van ons is te allen tijde uitgesloten;

4. Koper zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor wij op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Koper niet aansprakelijk is of zou zijn;

5. De beperkingen in onze aansprakelijkheid als bepaald in de vorige leden van dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Tristar Europe B.V. en/of Campart B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten;

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product anders dan het doel waarvoor de koper het heeft aangeschaft;

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in modellen of materialen die in opdracht van de koper (voor derden) zijn aangebracht, of voor (gevolgen van) moeilijkheden, optredende bij gebruik, inbouw of vervanging van het door ons geleverde overeenkomstig de door de koper goedgekeurde proef of proeven of vanwege koper verstrekte indicaties.

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan ons toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis, waaronder begrepen overmacht van de leverancier van wie wij de door ons verkochte goederen hebben besteld, waardoor nakoming van een verplichting van ons redelijkerwijs niet kan worden gevergd, voor zover daaronder niet reeds begrepen mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, uitvoerverbod, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, binnenlandse onlusten, stremming van vervoer, gebrek aan vervoermiddelen in het verkeer te land of te water of door de lucht, brand, overstroming, aardbeving, bliksem of andere natuurrampen, kernramp, misoogst, bedrijfsstoornis, IT en/of computerstoornis, opeenhoping van orders en over het algemeen alle omstandigheden die de regelmatigheid van de levering aan ons verstoren, alsmede al hetgeen volgens Nederlands recht onder overmacht valt;

2. Wanneer door overmacht goederen niet of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen levertijd te leveren zijn, zijn wij zonder meer gerechtigd om de overeenkomst met de koper in gelijke mate geheel of gedeeltelijk te annuleren, zulks door eenvoudige mededeling aan de koper en zonder rechterlijke tussenkomst;

3. Tot zodanige annulering zijn wij eveneens gerechtigd, indien en voor zover wij zelf
tengevolge van overmacht als boven omschreven niet binnen de overeengekomen levertijd leveren. Indien de bedoelde leveranciers op grond van dit artikel bedoelde buitengewone omstandigheden hun prijzen op nog met ons lopende contacten verhogen en/of extra vergoeding wegens expeditie, assurantiepremie enz. van ons vorderen, zullen wij gerechtigd zijn onze prijzen daarmede in overeenstemming te brengen resp. een gelijke vergoeding van onze kopers te vorderen. Deze zullen in dit geval echter het recht hebben die contracten te annuleren voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, mits ons daarvan terstond schriftelijk wordt kennis gegeven en in dat geval slechts indien en voor zover wij zelf niet gebonden zijn de goederen te aanvaarden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Alle geschillen, die ontstaan uit of naar aanleiding van door ons afgesloten overeenkomsten zullen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslist door de bevoegde rechter te Breda;

2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Wettelijke bepalingen

1. De zaken zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen;

2. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke bepalingen in werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende zaken zo mogelijk aan deze nieuwe bepalingen worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

Voor akkoord:

Datum: …………………………………………………………........................

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………….

Naam: ……...…………………………………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………………………………